wimmos.punt.nl
310 twee ontdekkingen

In m’n leven heb ik twee ontdekkingen gedaan waarover ik me nog steeds verbaas.  Die verbazing geldt niet de ontdekkingen zelf, maar het feit dat ik ze zo laat deed.  De eerste was in het begin van mijn biologiestudie:  spier is vlees, vlees is spier.  Nooit bij stilgestaan.  Misschien geen ontdekking, maar meer een plostklapse bewustwording.  En dat na 6 jaar middelbare school plus een studieperiode aan de TH-Delft en een nog veel langere periode van eerst gehaktballen en later sappige biefstukken.

M’n tweede ontdekking/bewustwording betrof het tijdens mijn raadsperiode in Zuidoost verworven inzicht dat stichtingen heel vaak niet alleen zijn opgericht voor hun nobele doel, maar ook en minstens zo belangrijk als inkomstenbron voor de oprichter(s).  Soms is dat laatste zelfs de primaire doelstelling, al is die natuurlijk niet op schrift gesteld.  De stichting als werkgelegenheidsproject voor jezelf.  Wanneer de stichting zijn geld krijgt van de overheid, bijvoorbeeld in de vorm van subsidie, moet de overheid dus altijd goed kijken of het nobele doel wel voldoende gerealiseerd is en dat niet het inkomen van de werknemer(s) van de stichting het enige succes is.

Het subsidieproces (het verstrekken en achteraf beoordelen van subsidies)  is in Zuidoost in de loop der jaren steeds verder verbeterd.  In den beginne werd er nauwelijks geld gereserveerd voor evaluatie van uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten.  Subsidie werd vaak verstrekt op basis van het oordeel van slechts één ambtenaar en de subsidieontvanger onderhield vaak een ‘prettig’ contact met ‘zijn’ ambtenaar.    Multatuli zei het al:
Subsidie is een schone zaak
en geeft de stichting veel vermaak.

Later werden die één-op-één contacten tussen subsidiegever en -ontvanger door de stadsdeelorganisatie en het stadsdeelbestuur minder gewaardeerd.  Er bleef echter twijfel over de keuze van sommige doelen waarvoor het stadsdeel subsidiegeld beschikbaar stelde, vooral wanneer men geen algemeen belang kon ontwaren.  Volgens Willy Alfredo, in een show van alweer enige tijd geleden:
Jaaah, roept u maar!!   ….. subsidie ! ….
Subsidie is een geldstroom
en wie een aanvraag doet
voor multi of voor culti
zit in Zuidoost wel goed.

Bij subsidieverlening vindt nu een strengere beoordeling plaats en wordt er achteraf ook beter gekeken naar resultaten.  Het stadsdeel heeft zijn subsidieverordening aangescherpt (in 2006 en 2008), inclusief regels voor accountantscontrole, tijdige rapportage inzake activiteiten en jaarverslag, en terugvordering van subsidiegeld (d.w.z. het lager vaststellen van de verleende subsidie).  In de huidige bestuursperiode (2012) is er een voor alle stadsdelen geldende gemeentelijke subsidieverordening vastgesteld.  Deze verandering gaat samen met de oprichting van een gemeentelijk subsidiebureau, een afdeling die voor alle stadsdelen de meeste taken binnen het subsidieproces zal uitvoeren.  Natuurlijk zal na de verkiezingen van maart de nieuwe bestuurscommissie van Zuidoost een zwaarwegend (doorslaggevend?) advies geven t.a.v. subsidieverlening in ons stadsdeel;  hoe en wanneer de uitvoering van de nieuwe, algemene subsidieprocedure zijn beslag zal krijgen, is mij niet bekend.

Hoezeer de subsidieverlening in ons stadsdeel ook is verbeterd, het doet niets af aan mijn tweede ontdekking.


Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl