wimmos.punt.nl
308 jaareinde; kandidatenlijst OZO

Het jaar loopt op z’n laatste benen.  Zo ook de politiek in Zuidoost.  De behandeling van de begroting 2014 en van de tweede bijstelling van de begroting 2013 (geheten 2e bestuursrapportage, voorheen najaarsnota) waren matte vertoningen.  D66, inmiddels afgesplitst van OZO, diende 66 niet-gewaardeerde moties in.  Vervolgens accepteerde iedereen gelaten het voorstel om maar helemaal niet meer over moties te discussiëren.  Willy Alfredo - wie herinnert zich hem niet van doordachte constateringen, zoals ‘het is bij ons in januari meestal kouder dan in de Kalahari’, maar die de laatste tijd weinig meer van zich liet horen-   verzuchtte dat de politiek in Zuidoost qua gedrevenheid dieper was gezakt dan de bodem van de Marianentrog  (Bert Visscher: dieper, dat kan toch helemaal niet!;  Jan Mulder:  dat is een hyperbool, Bert, zoiets als ‘we moeten de bondscoach ophangen’).  Moties waren van een niet eerder vertoonde nietszeggendheid, vond Willy (VVD: we moeten niet over ons graf heen regeren:  de doodsreutel van een vermolmde coalitie als voorbode van nieuwe verkiezingen; maar voor OZO en andere oppositiepartijen vormen die verkiezingen juist een hoopvolle mogelijkheid om zich te ontdoen van een betweterige coalitie met een onverholen focus op het eigen gelijk en soms ook op de eigen achterban!).  Bijgevolg kreeg het Dagelijks Bestuur (DB) eigenlijk alle vrijheid om te doen en te laten wat het wilde.  Wel werd het DB voortdurend om ‘stand van zaken notities’ gevraagd, maar bleek het verschijnen van de notitie meestal het uiteindelijke doel.  DB-leden die niet voldeden, werden vanuit de coalitie gesteund met het standpunt dat je niet moest kijken naar hun functioneren, maar naar wat er bereikt was en dat werd, gemeten naar de afspraken in het bestuursakkoord van de coalitiepartijen, uiteraard als voldoende beoordeeld.  Dat is een foute denkwijze, immers met een kundiger bestuurder was er wellicht meer bereikt.  De enige bestuurder die het in deze bestuursperiode echt heeft moeten ontgelden (zelfs met ontslag) was Marcel la Rose.  Hij was zeer eigenzinnig, waardoor hij de deelraad meermaals flink ontstemde, maar dat zijn eigen PvdA-fractie hem liet vallen (met instemming van de oppositie) had de diepere reden, volgens wandelgangcommentaren, dat hij door de centrale stad-PvdA  geparachuteerd was als tegenkracht tegen de lokale PvdA-bonzen, die daarover niet blij waren.  Willy Alfredo heeft het allemaal hoofdschuddend aangezien, vertelde hij.  La Rose had op tijd moeten inbinden en de deelraad had niet zo rancuneus moeten zijn.  Willy vindt het moeilijk een nieuwjaarswens voor Zuidoost uit te spreken.  Zijn grootste wens voor Zuidoost is, dat na de verkiezingen de coalitie geloosd is.  Zo kennen we Willy, het rijmt. Zuidoost raakt, net als de andere stadsdelen, zijn deelraad kwijt.  Daarvoor in de plaats komt een zogenaamde bestuurscommissie, waarvoor in maart verkiezingen worden gehouden gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezing.  Die commissie heeft slechts dertien leden, een aanzienlijke reductie vergeleken met de huidige 29 leden.  Het betreft een bezuinigingsmaatregel van het rijk op instigatie van PvdA-minister Plasterk.  Willy: ik zie het somber in; goedkoop is duurkoop; minder mensen moeten het werk doen en de beslissingen nemen, dus een grotere verantwoordelijkheid en zwaardere taak voor hen.

Ook OZO heeft zich gerealiseerd dat de dertien leden van de nieuwe bestuurscommissie zich voor een moeilijke opgave geplaatst zullen zien.  Weliswaar verschuiven er veel bevoegdheden naar de centrale stad, maar dat zal niet van de ene op de andere dag na de verkiezingen zijn beslag krijgen.  Dat wordt dus hard aanpoten voor de dertien uitverkorenen.  Bij de vaststelling van de lijst voor de verkiezingen in maart heeft  OZO  daarom ervaring en werklust van de kandidaten als uitgangspunt genomen.  Als lijsttrekker is gekozen Tineke de Boer.  Zij kwam bij de verkiezingen van vier jaar geleden voor het eerst voor OZO in de deelraad en heeft met name op het gebied van de portefeuilles onderwijs en welzijn van zich doen spreken.  Ook de andere nieuwe leden van de huidige fractie staan hoog op de kandidatenlijst.  De oudgedienden Mart van de Wiel en ik zelf (resp. 20 jaar en 14 jaar deelraadslid) hebben ruimte gemaakt voor vernieuwing in de fractie en nemen lagere posities in op de lijst.  Zij blijven in de komende bestuursperiode echter wel betrokken bij de fractie, bijvoorbeeld als duo-lid (d.w.z. wel spreekrecht, maar geen stemrecht).

Na Tineke de Boer is de lijstvolgorde: Wouter Methorst (maatschappelijke ontwikkeling, ondernemersklimaat), Okuns Obahiagbon (in Nederland de enige politiek vertegenwoordiger van Nigeriaanse komaf), Joyce Wildschut (fractie-assistente; in 2010 op de lijst van Bijlmer Style), Rick Eggink (ruimtelijke ordening, financiën), Wim Mos, Edna Ligtvoet (huidig partijvoorzitter) en Mart van de Wiel.  Deze lijst biedt een afgewogen mix van kennis, kunde en ervaring, nodig in de nieuwe situatie met slechts 13 bestuurders.  OZO hoopt met deze lijst de tweede fractie in Zuidoost te blijven.

Kandidatenlijst

1 Tineke de Boer
2 Wouter Methorst
3 Okuns Obahiagbon
4 Joyce Wildschut
5 Rick Eggink
6 Wim Mos
7 Edna Ligtvoet
8 Mart van de Wiel

P.S. WillY laat weten dat hij erg content is met deze lijst.

Reacties

Rob op 13-01-2014 13:59

Deze keuzelijst lijkt vooral op Gaasperdam Vrij.

Alsof de partij steeds meer een belangenvereniging aan het worden is.

Tja en dat al dan niet met D66 samenwerken of weer afsplitsen levert weer een mooi geschiedenisverhaal op.

Zelf verwacht ik weinig van de nieuwe bestuurscommissie ......

Vriendelijke groet,

Wim Mos op 14-01-2014 01:28

Beste Rob,

Ik begrijp je reactie niet helemaal, maar doe toch een poging tot verklaring. ‘Gaasperdam’ in de eerste zin van je reactie, zo vermoed ik, slaat wellicht op het feit dat de meerderheid van onze kandidaten in Gaasperdam woont.  Daartegenover staat dat van de eerste vier kandidaten er drie in de Bijlmer wonen.  Aangezien we waarschijnlijk niet meer dan 4 zetels halen, zou je kunnen stellen dat de Bijlmer oververtegenwoordigd is.

Het woord ‘Vrij’ refereert vermoedelijk aan onze partijnaam (Onafhankelijke partij Zuidoost), waarvan je nu zou willen zeggen dat die niet deugt, want het zou volgens jou niet langer gaan om een onafhankelijke partij voor Zuidoost, maar om  een partij slechts voor Gaasperdam.  Hierboven heb ik je, denk ik, kunnen uitleggen dat dit laatste niet het geval is.

Je hebt het over OZO als een soort van belangenvereniging en dat bedoel je misschien negatief.  Twee opmerkingen hierbij.  Ten eerste zou je kunnen zeggen dat elke politieke partij een belangenvereniging is die de meningen van zijn kiezers van belang vindt en als zodanig wil behartigen.  Tegelijkertijd heeft elke politieke partij (althans zo zou dat moeten zijn) eigen meningen en visies en bindt zij op basis daarvan kiezers aan zich, die denken dat hun ideeën en belangen zo het best gewaarborgd zijn.  Ook de stijl van politiek voeren en standpunten in het verleden van een partij kunnen bij kiezers het gevoel geven dat bij die partij hun belang (daaronder begrepen hun eigen ideeën over het optimale beleid voor alle mensen in de eigen buurt, wijk of stadsdeel)  het best gediend is.  In dat opzicht is ‘belangenvereniging’ niet negatief te duiden.  Ten tweede is het wel zo dat het vóórkomt dat individuele raadsleden de belangen van relatief kleine groepen hoger waarderen dan een algemener belang.  Dat keuren wij af; bij OZO heeft zoiets nooit plaatsgevonden.  In een wat verder verleden heeft onze fractie wel eens gewezen op de onevenwichtigheid in aandacht en geldverdeling voor de Bijlmer en Gaasperdam.  Gaasperdam kwam er toen wat bekaaid van af en die keuze leek partijpolitiek gemotiveerd.  Die periode ligt nu achter ons, met de huidige evenredige aandacht en geldbesteding voor geheel Zuidoost.

De afsplitsing van D66 is al voldoende uitgelegd.  Samenvattend:  D66 wil, op instigatie van D66 Centrale Stad, op eigen benen de verkiezingen in en dan moet je de fractie nu alvast opsplitsen om de onderlinge politieke verschillen duidelijk te kunnen maken.

Geen hoge verwachtingen van de nieuwe bestuurscommissie:  dan kan het alleen maar meevallen, dus toch maar stemmen.

Vr. groet, Wim

Jan van der Vis op 03-11-2014 15:42

Beste Wim,

Wat kan een locale (stadsdeel) partij nog bewerkstelligen nu de Stadsdeelraad is opgeheven?

D66 haakt aan stedelijk en landelijk bestuur mee en heeft met OZO nu geen lijstbinding nodig.

Juist de fijnmazigheid die OZO kan inbrengen dient geborgd te blijven, maar hoe doen we dat nu ?

 

Beste Jan,

Excuses voor mijn tomeloos late antwoord.  Na gezondheidsproblemen en mijn verhuizing naar een ander stadsdeel (maar ik ben nog wel actief in OZO), en ook door kennelijke verbetering bij de website-host, waardoor ik nu weer per e-mail de meldingen krijg van reacties, moet deze blog-site weer op gang komen.

Wat ik zelf zie als mogelijkheid voor de instandhouding van wat jij noemt fijnmazigheid, is het door lokale politici inspreken bij de commissies van de gemeenteraad.  Ik heb daar echter geen goede ervaringen mee: de gemeenteraadsleden discussiëren graag over de argumenten die door B&W of gemeenteraad zelf naar voren zijn gebracht; inzichten van derden worden niet erg op prijs gesteld (of het moet gaan om een grote groep burgers), want dat kost extra tijd en moeite om daar serieuze aandacht aan te geven en het werk van een gemeenteraadslid is al zwaar genoeg.  Daar komt bij dat de bestuurscommissies van de stadsdelen vooral een taakopdracht hebben bij de uitwerking/uitvoering van het gemeentelijk beleid en dus niet zozeer bij het vormgeven ervan, wat betekent dat het stadsbestuur niet zit te wachten op wijsneuzen uit de bestuurscommissies.  De beleidsstukken van de gemeente (waarover natuurlijk wel advies wordt gevraagd aan de stadsdelen) krijgen steeds sterker de geur van eenheidsworst voor alle stadsdelen.  Uit oogpunt van goed gemeentelijk financieel beleid kan dat geen kwaad, maar de waardevolle individuele kenmerken van een stadsdeel komen er wel door onder druk te staan.  De zuidoever van de Gaasperplas wordt nog altijd als een belangrijke woningbouwlocatie gezien (beleidsstuk 'Koers 2025': 400 woningen).  Een aangenomen motie van OZO dat het stadsdeel woningbouw in het park niet zo'n goed idee vindt en dat dit oordeel in 'Koers 2025' zou kunnen worden opgenomen, kon ik in geen enkele vorm in de laatste versie van dat beleidsstuk terugvinden.

Groet van Wim

Rob Alberts op 16-06-2016 21:27

Het geruzie binnen de bestuurscommissie geeft geen vertrouwen voor de democratie binnen Amsterdam-ZuidOost.

 

Verontruste groet,

 

Mee eens. De kwaliteit van de debatten binnen de bestuurscommissie trouwens ook niet!!

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl