wimmos.punt.nl
307 foutje (3)

Dit is alweer de derde blog over de fout in de meerjarenbegroting 2011-2014.  De fout hangt samen, aldus de onderzoekende organisatie ACAM (het accountancybureau van Amsterdam) met de begrotingspost ‘Algemene Reserve’.

Landelijk zijn voorschriften vastgelegd m.b.t. de verslaggeving en begrippen zoals die in begrotingen worden gehanteerd.  Per 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van kracht geworden.  In het BBV wordt onderscheid gemaakt tussen reserves en voorzieningen.  In tegenstelling tot voorzieningen, die worden ingesteld om toekomstige, onafwendbare verplichtingen na te komen en waarover daarom in principe niet door gemeente- of deelraad vrijelijk beschikt kan worden, zijn reserves naar believen van de raad te besteden.  Er zijn verschillende soorten reserves, zoals bestemmingsreserves (ingesteld voor een bepaald doel) en de algemene reserve (zonder specifiek doel).

Gemeenten en stadsdelen streven ernaar de grootte van de algemene reserve een vast percentage van de totale omvang van de begroting te laten zijn, zeg 1 à 2 procent.  Met die reserve kunnen financiële tegenvallers worden opgevangen, zoals een niet verwacht tekort op de jaarrekening of een onvoorziene gebeurtenis die financiële gevolgen heeft.  Het omgekeerde (een financiële meevaller) kan zich ook voordoen.  Zo had Zuidoost over het jaar 2010 een rekeningresultaat van 4 miljoen positief.  Dit bedrag werd toegevoegd aan de algemene reserve.  Zo’n grote algemene reserve is niet nodig en een dag later werd 2 miljoen onttrokken voor nieuwe bestemmingsreserves, waarvan 1,5 miljoen voor de bestemmingsreserve ‘Frictiekosten Convergentie’.

In de meerjarenbegroting, vastgesteld met de begroting 2011, werd volgens ACAM voor het jaar 2013 1,3 miljoen en voor het jaar 2014 2 miljoen uit de algemene reserve gehaald (volgens de notitie van het DB t.b.v. voorgenomen prioriteiten).  Gelet op het hierboven omschreven doel van de Algemene reserve is dat hoogst merkwaardig; ook 1,3 miljoen is een te grote aanslag op de Algemene reserve.

OZO heeft 12 schriftelijke vragen aan het DB gesteld (zie blog nr. 305). Vraag 8 luidde of ACAM achteraf ook het meerjarig kader van een begroting controleert en de fout dus zelf had kunnen en moeten vaststellen.  ACAM schrijft zelf daarover in zijn rapportje het volgende. “De taak van de accountant  ……. houdt met name de toets in van de jaarrekening en overeenstemming van reeds verrichte financiële beheershandelingen met de begroting.  De accountantstoets richt zich dus niet op de totstandkoming van de begroting zelf.   ( ………. ) Zoals hiervoor beschreven, is de fout gesignaleerd bij de daadwerkelijke boeking in 2013 van de inzet van de Algemene reserve voor dit jaar.  Doordat de fout nog in 2013 kan worden gecorrigeerd via een begrotingswijziging is het geen issue voor het oordeel over de rechtmatigheid van de jaarrekening 2013.”

Ik concludeer (als leek op dit gebied) dat ACAM stelt slechts jaarrekeningen te controleren (dat staat ook elk jaar in het accountantsverslag van ACAM dat de raad bij iedere jaarrekening ontvangt) en geen begrotingen, laat staan meerjarenbegrotingen.  Het is jammer dat ACAM geen uitspraak doet over de mogelijkheid dat uit de cijfers van de eind 2010 gepresenteerde meerjarenbegroting 2011-2014 de fout al had kunnen worden opgemerkt.  Voor 2012 is een fout gemaakt van 80.000 euro, volgens opgave van het Dagelijks Bestuur.  Dat is een fout die op de grens ligt van wat ACAM in de rekening over 2012 had moeten waarnemen en als het dat had gedaan, de fout van 1,3 miljoen van het jaar daarop had kunnen voorkomen.  (Kleine fouten vallen binnen de financiële ruis, zijn moeilijk te traceren zonder gedetailleerd onderzoek en ACAM hoeft daarom niet daarover te rapporteren)

Samenvattend, het Dagelijks Bestuur zal aan de raad verantwoording moeten afleggen, maar niet bij de begrotingsbehandeling, want daarvoor is het te kort dag en ontbreekt begrotingstechnisch ook de noodzaak.  De fout wordt in de begrotingen voor 2014 en 2015 hersteld en dat kan zonder problemen.  Immers, het stadsdeel heeft een meevaller van 3 miljoen door een onvoorziene, verhoogde uitkering uit het stadsdeelfonds.  Waar praten we nog over.  Foutje van 3 miljoen, meevallertje van 3 miljoen.  Een kind kan de politieke was doen.


Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl