wimmos.punt.nl
305 foutje van 3,2 miljoen; huh?

In de meerjarenbegroting 2011 voor Zuidoost werd ruim 3,3 miljoen euro teveel begroot.  Eind augustus stelde het Dagelijks Bestuur de deelraad hiervan op de hoogte.  Het bleef daarna in politiek Zuidoost opvallend stil.  Wat is de coalitie meegedeeld dat ze zo nadrukkelijk het stilzwijgen bewaarde?  OZO heeft even afgewacht, maar begin november, toen de stilte nog steeds voortduurde, de volgende vragen gesteld.

Het Dagelijks bestuur heeft middels zijn notitie d.d. 30 augustus 2013 de Raad op de hoogte gebracht van een rekenfout in de meerjarenbegroting 2011.  Volgens de notitie heeft de fout geleid tot een te ruime vaststelling van het budgettair kader voor de jaren 2013 (€ 1,3 milj. te ruim) en 2014 (€ 2,0 milj. te ruim). De notitie geeft ons aanleiding tot de volgende vragen.

 1. 1.                  Wat wordt hier precies verstaan onder het begrip ‘rekenfout’?   Wij gaan er van uit dat het niet gaat om, bijvoorbeeld, een schrijffout of een onjuiste interpretatie van gegevens, omdat zulke fouten los staan van rekenen als zodanig.
 2. 2.                  Gaat het om één ‘rekenfout’?
 3. 3.                  Wie (functie) heeft/hebben de fout gemaakt?
 4. 4.                  Hoe is de fout ontstaan en hoe is hij aan het licht gekomen?
 5. 5.                  Welke ambtenaren (functies) en leden van het DB waren bij de opstelling en controle van het meerjarige budgettair kader 2011-2014 betrokken?  En wat was ieders rol en verantwoordelijkheid hierin?
 6. 6.                  Is er een intern protocol voor de controle van de begroting? Zo ja, hoe luidt dat protocol kort samengevat en is het bij deze begrotingsopstelling gevolgd?
 7. 7.                  ACAM is gevraagd om onderzoek te doen naar de oorzaak van de fout.  Dat is op het eerste gezicht een opmerkelijk verzoek, aangezien het ‘slechts’ om een rekenfout gaat en de achtergrond daarvan door de stadsdeelorganisatie zelf zou moeten kunnen worden achterhaald.  Waarom heeft het DB toch dit verzoek aan ACAM gedaan?
 8. 8.                  Beoordeelt ACAM (achteraf) ook het meerjarig kader van een begroting?  Zo ja, had ACAM de fout zelf kunnen en moeten vaststellen?
 9. 9.                  De tekst van de notitie suggereert dat het bedrag waarmee het budgettair kader te ruim was vastgesteld, specifiek bestemd was voor (‘ingevuld was met’) bepaalde prioriteiten.  Die voorgenomen prioriteiten zijn nog niet tot besteding gekomen.  Om welke prioriteiten (voor de begrotingsjaren 2013 en 2014) gaat het?
 10. 10.               Betrof de te ruime vaststelling van de budgettaire kaders 2013 en 2014 zowel structurele als incidentele bedragen en hoe luiden die bedragen?
 11. 11.               Had de rekenfout in de meerjarenbegroting 2011 geen gevolg voor het budgettair kader voor het jaar 2012?
 12. 12.               Hadden deelraadsleden op basis van de begrotingstekst de fout zelf kunnen opmerken en, zo ja, op welke manier?
 

Het antwoord op bijna elke vraag is niet alleen inhoudelijk, maar ook politiek van belang.  Heeft het Dagelijks Bestuur de ambtenaren wel goed begeleid/aangestuurd en gecontroleerd? 
De rol van de deelraad komt in vraag 12 aan de orde.  Veel bedragen uit een begroting zijn voor deelraadsleden lastig of vrijwel onmogelijk te beoordelen, omdat de achtergrond ervan te ingewikkeld is.  Maar geldt dat ook voor de bedragen die samenhangen met de ‘rekenfout’?
ACAM is het accountancybureau van Amsterdam en controleert o.a. de jaarrekeningen van de stadsdelen.  ACAM onderzoekt nu de achtergrond van de begrotingsfout en beoordeelt daarmee eigenlijk de uitvoering van zijn eigen controle  van de jaarrekening 2011 van Zuidoost ( zie vragen 7 en 8).  Zullen de antwoorden van ACAM volledig onbevangen zijn?  Het rapport van ACAM verschijnt binnenkort.

Het antwoord op vraag 11 is inmiddels bekend:  voor 2012 was € 80.000,- teveel begroot.  Zo’n ‘klein’ bedrag in een begroting  is nauwelijks te traceren door een externe beoordelaar, maar een sprong van 1,3 of 2 miljoen moet eigenlijk wel worden opgemerkt.  Spannend hoe de antwoorden zullen luiden.  Wie heeft er zitten slapen?  Wie was incompetent?  Wie heeft er zich met een jantje-van-leiden van afgemaakt?  Ik weet 100% zeker dat zulke kwalificaties niet in het ACAM-rapport zullen voorkomen.

Reacties

Rob op 17-11-2013 22:43

En het gekrakeel om allerlei frivoliteiten gaat ondertussen door.

Echt op de belastingcenten passen is blijkbaar in dit stadsdeel onmogelijk.

Bezorgde groet,

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl